“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Truall në Sarandë

Pershkrimi: Pronat janë dy sipërfaqe trojesh, Truall me sipërfaqe 10,000 m2 e cila ndodhet në "Lagjia Butrinti", Sarandë, dhe Truall me sipërfaqe 10,000 m2 e cila ndodhet në "Lagjia Butrinti", Sarandë. Pronat lokalizohen rreth 300m në jugperëndim të Kalasë së "Lekursit". Prona ndodhet në një zonë rezidenciale banimi. Infrastruktura e zonës është përmirësuar shumë vitet e fundit. Rruga kryesore e zonës është e sistemuar dhe e asfaltuar. Cdokush që ka në plan të blejë truallin, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins