“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Tokë Arë në Kallmet-Lezhë

Pershkrimi: Tokë Arë me sipërfaqe të regjistruar 4389 m2 dhe ndodhet në zonën fushore të fshatit Kallmet në komunën Balldren. Pasuria ka shtrirje përgjatë krahut lindor të rrugës nacionale Lezhë – Shkodër, duke favorizuar akses të drejtpërdrejtë në këtë rrugë. Zona përgjatë të cilës shtrihet prona në vitet e fundit është investuar duke u kthyer në një zonë industriale me prezencë të dukshme Magazinash, Hotele Restorante, Linja prodhimi etj. Pozicionimi shumë i mirë i pronës në afërsi të rrugës nacionale si dhe duke patur një pamje shumë të mirë të saj mbi të gjithë zonën përreth, krijohen mundësi të favorshme për lidhjen e pronës me zonat e tjera si dhe vendndodhjen e saj tepër tërheqëse. Infrastruktura e saj është normale dhe lidhja me komunen Balldren dhe qytetin e Lezhës është e shpejtë dhe e sigurt. Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480 Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante. Na kontaktoni!

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins