Raporti Vjetor 2019
Raporti Vjetor 2018
Raporti Vjetor 2017
Raporti Vjetor 2016
Raporti Vjetor 2015
Raporti Vjetor 2014
Raporti Vjetor 2013
Raporti Vjetor 2012
Raporti Vjetor 2011
Raporti Vjetor 2010
Raporti Vjetor 2009
Raporti Vjetor 2008
Raporti Vjetor 2007
Raporti Vjetor 2006
Raporti Vjetor 2005
Raporti Vjetor 2004
Raporti Vjetor 2003
Raportim Financiar Periodik, Qershor 2020

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Mars 2020

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Dhjetor 2019

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2019. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Shtator 2019

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2019. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Qershor 2019

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2019. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Mars 2019

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2019. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Dhjetor 2018

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhen Dhjetor 2018. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Shtator 2018

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2018. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Qershor 2018

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2018. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Mars 2018

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2018. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara, 31 Dhjetor 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Dhjetor 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Shtator 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Për të shkarkuar Raportin Financiar Periodik Shtator 2017

Raportim Financiar Periodik, Qershor 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. Për të shkarkuar Raportin Financiar Periodik Qershor 2017

Raportim Financiar Periodik, Mars 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. Për të shkarkuar Raportin Financiar Periodik Mars 2017

Treguesit Financiarë, Janar 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.01.2017 1. Totali i Aktiveve – 169,287,339 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 109,504,230 3. Portofoli Neto i Kredisë – 94,559,228 4. Depozita – 142,443,700 5. Kapitali Aksionar – 13,953,247 6. Të ardhurat operative Bruto – 772,242 7. Shpenzimet operative – (259,482) 8. Provigjionet dhe loans write off – (458,365) 9. Fitimi Para Tatimit – 54,393 10. Fitimi Neto – 51,778 11. Capital adequacy ratio – 14.85% 12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.37% 13. ROE pas tatimit (vjetor) – 4.53% 14. Raporti kosto/ të ardhura – 33.60% 15. Numri i kredive outstanding – 24,983 16. Numri i Klientëve – 252,633 17. Numri i Stafit – 807 18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57 Për të shkarkuar Publikimin Raportit të të dhënave Financiare për 12-mujorin mbyllur më 31 Dhjetor 2016

Treguesit Financiarë, Janar – Nëntor 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Nëntor 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive. Sipas IFRS në ‘000 ALL – 30.11.2016 1. Totali i Aktiveve – 168,268,868 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 110,963,840 3. Portofoli Neto i Kredisë – 96,491,210 4. Depozita – 139,893,086 5. Kapitali Aksionar – 13,345,895 6. Të ardhurat operative Bruto – 7,525,859 7. Shpenzimet operative – (2,983,252) 8. Provigjionet dhe loans write off – (3,666,936) 9. Fitimi Para Tatimit – 875,671 10. Fitimi Neto – 691,885 11. Capital adequacy ratio – 14.19% 12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.48% 13. ROE pas tatimit (vjetor) – 5.98% 14. Raporti kosto/ të ardhura – 39.64% 15. Numri i kredive outstanding – 25,099 16. Numri i Klientëve – 252,724 17. Numri i Stafit – 792 18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 58

Treguesit Financiarë, Janar – Tetor 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Tetor 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive. Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.10.2016 1. Totali i Aktiveve – 164,815,100 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 110,916,226 3. Portofoli Neto i Kredisë – 95,394,721 4. Depozita – 140,508,850 5. Kapitali Aksionar – 12,673,133 6. Të ardhurat operative Bruto – 6,731,190 7. Shpenzimet operative – (2,693,584) 8. Provigjionet dhe loans write off – (3,814,265) 9. Fitimi Para Tatimit – 223,341 10. Fitimi Neto – 193,185 11. Capital adequacy ratio – 14.19% 12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.15% 13. ROE pas tatimit (vjetor) – 1.89% 14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.02% 15. Numri i kredive outstanding – 25,353 16. Numri i Klientëve – 256,647 17. Numri i Stafit – 792 18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 58

Treguesit Financiarë, Janar – Shator 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Shtator 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive. Sipas IFRS në ‘000 ALL – 30.09.2016 1. Totali i Aktiveve – 158,577,426 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 109,378,071 3. Portofoli Neto i Kredisë – 94,225,92 4. Depozita – 135,528,325 5. Kapitali Aksionar – 12,718,408 6. Të ardhurat operative Bruto – 5,988,435 7. Shpenzimet operative – (2,426,081) 8. Provigjionet dhe loans write off – (3,360,185) 9. Fitimi Para Tatimit – 202,169 10. Fitimi Neto – 171,013 11. Capital adequacy ratio – 14.19% 12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.16% 13. ROE pas tatimit (vjetor) – 1.92% 14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.51% 15. Numri i kredive outstanding – 25,407 16. Numri i Klientëve – 255,680 17. Numri i Stafit – 790 18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57 Për të shkarkuar Publikimin Raportit të të dhënave Financiare për 9-mujorin mbyllur më 30 Shtator 2016

Treguesit Financiarë, Janar – Gusht 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Gusht 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive. Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.08.2016 1. Totali i Aktiveve – 155,357,516 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 108,971,094 3. Portofoli Neto i Kredisë – 94,062,295 4. Depozita – 133,003,865 5. Kapitali Aksionar – 12,720,105 6. Të ardhurat operative Bruto – 5,305,039 7. Shpenzimet operative – (2,130,434) 8. Provigjionet dhe loans write off – (2,978,355) 9. Fitimi Para Tatimit – 196,250 10. Fitimi Neto – 171,094 11. Capital adequacy ratio – 14.31% 12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.17% 13. ROE pas tatimit (vjetor) – 2.08% 14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.16% 15. Numri i kredive outstanding – 25,334 16. Numri i Klientëve – 253,286 17. Numri i Stafit – 797 18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Treguesit Financiarë, Janar – Korrik 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Korrik 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive. Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.07.2016 1. Totali i Aktiveve – 150,633,765 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 107,109,841 3. Portofoli Neto i Kredisë – 92,654,882 4. Depozita – 127,519,750 5. Kapitali Aksionar – 12,525,458 6. Të ardhurat operative Bruto – 4,526,779 7. Shpenzimet operative – (1,850,956) 8. Provigjionet dhe loans write off – (2,509,602) 9. Fitimi Para Tatimit – 166,221 10. Fitimi Neto – 141,065 11. Capital adequacy ratio – 14.31% 12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.16% 13. ROE pas tatimit (vjetor) – 1.98% 14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.89% 15. Numri i kredive outstanding – 25,188 16. Numri i Klientëve – 263,261 17. Numri i Stafit – 796 18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Treguesit Financiarë, Janar – Qershor 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Qershor 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. Sipas IFRS në ‘000 ALL – 30.06.2016 1. Totali i Aktiveve – 153,017,956 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 107,366,968 3. Portofoli Neto i Kredisë – 93,213,491 4. Depozita – 130,501,342 5. Kapitali Aksionar – 12,440,206 6. Të ardhurat operative Bruto – 3,884,793 7. Shpenzimet operative – (1,569,065) 8. Provigjionet dhe loans write off – (2,137,567) 9. Fitimi Para Tatimit – 178,161 10. Fitimi Neto – 161,236 11. Capital adequacy ratio – 15.42% 12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.22% 13. ROE pas tatimit (vjetor) – 2.65% 14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.39% 15. Numri i kredive outstanding – 24770 16. Numri i Klientëve – 259,828 17. Numri i Stafit – 785 18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Treguesit Financiarë, Janar – Maj 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Maj 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Maj 2016 raporton: 1. Aktivet – 152,831,059 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 106,021,111 3. Portofoli Neto i Kredisë – 91,986,179 4. Depozita – 131,058,074 5. Kapitali Aksionar – 12,451,504 6. Të ardhurat Operative Bruto – 3,292,947 7. Shpenzimet Operative – (1,276,208) 8. Fitimi para tatimit – 115,017 9. Fitimi Neto – 98,091 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.16% 11. RoE pas tatimit (vjetor) –1.93% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 38.76% 13. Numri i Kredive outstanding – 24,473 14. Numri i Klientëve – 256,322 15. Numri i Stafit – 779 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Prill 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Prill 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Prill 2016 raporton: 1. Aktivet – 154,014,895 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 103,700,731 3. Portofoli Neto i Kredisë –  90,156,727 4. Depozita – 131,347,044 5. Kapitali Aksionar – 12,090,893 6. Të ardhurat Operative Bruto – 2,859,628 7. Shpenzimet Operative – (996,830) 8. Fitimi para tatimit – 107,054 9. Fitimi Neto – 90,128 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.18% 11. RoE pas tatimit (vjetor) –2.23% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 34,86% 13. Numri i Kredive outstanding – 23,974 14. Numri i Klientëve – 253,210 15. Numri i Stafit – 761 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Mars 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Mars 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Mars 2016 raporton: 1. Aktivet – 151,158,602 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 102,018,202 3. Portofoli Neto i Kredisë –  89,133,766 4. Depozita – 128,257,801 5. Kapitali Aksionar – 12,197,998 6. Të ardhurat Operative Bruto – 1,886,253 7. Shpenzimet Operative – (737,357) 8. Fitimi para tatimit – 105,139 9. Fitimi Neto – 77,974 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.21% 11. RoE pas tatimit (vjetor) –2.57% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 39.09% 13. Numri i Kredive outstanding – 24,327 14. Numri i Klientëve – 249,321 15. Numri i Stafit – 756 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 56

Treguesit Financiarë, Janar – Shkurt 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Shkurt 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Shkurt 2016 raporton: 1. Aktivet – 151,158,602 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 102,018,202 3. Portofoli Neto i Kredisë –  89,133,766 4. Depozita – 128,257,801 5. Kapitali Aksionar – 12,197,998 6. Të ardhurat Operative Bruto – 1,886,253 7. Shpenzimet Operative – (737,357) 8. Fitimi para tatimit – 105,139 9. Fitimi Neto – 77,974 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.21% 11. RoE pas tatimit (vjetor) –2.57% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 39.09% 13. Numri i Kredive outstanding – 24,327 14. Numri i Klientëve – 249,321 15. Numri i Stafit – 756 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 56 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar raporton: 1. Aktivet – 149,416,723 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 99,671,275 3 .Portofoli Neto i Kredisë –  87,255,848 4. Depozita – 127,182,562 5. Kapitali Aksionar – 12,252,692 6. Të ardhurat Operative Bruto – 744,991 7. Shpenzimet Operative – (242,856) 8. Fitimi para tatimit – 61,873 9. Fitimi Neto – 52,592 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) –0.43% 11. RoE pas tatimit (vjetor) –5.18% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 32.60% 13. Numri i Kredive outstanding – 23,487 14. Numri i Klientëve – 243,853 15. Numri i Stafit – 739 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 56 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Dhjetor 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Dhjetor 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Dhjetor 2015 raporton: 1. Aktivet – 144,692,835 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 98,632,019 3. Portofoli Neto i Kredisë –  86,626,124 4. Depozita – 123,387,714 5. Kapitali Aksionar – 12,119,663 6. Të ardhurat Operative Bruto – 7,430,658 7. Shpenzimet Operative – (2,970,393) 8. Fitimi para tatimit – 498,559 9. Fitimi Neto – 348,423 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.25% 11. RoE pas tatimit (vjetor) – 3.13% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 39.97% 13. Numri i Kredive outstanding – 23,955 14. Numri i Klientëve – 241,109 15. Numri i Stafit – 739 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 56 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Nëntor 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Nëntor 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Nëntor 2015 raporton: 1. Aktivet – 144,519,557 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 97,604,283 3. Portofoli Neto i Kredisë – 85,514,015 4. Depozita – 122,709,319 5. Kapitali Aksionar – 10,894,170 6. Të ardhurat Operative Bruto – 6,834,585 7. Shpenzimet Operative – (2,670,366) 8. Fitimi para tatimit -225,337 9. Fitimi Neto – 134,655 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.11% 11. RoE pas tatimit (vjetor) – 1.42% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 39.07% 13. Numri i Kredive outstanding – 22,876 14. Numri i Klientëve – 238,587 15. Numri i Stafit – 709 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 54 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Tetor 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Tetor 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Tetor 2015 raporton: Aktivet – 145,296,196 Portofoli Bruto i Kredisë – 99,033,980 Portofoli Neto i Kredisë – 85,313,327 Depozita – 124,164,176 Kapitali Aksionar – 10,750,919 Të ardhurat Operative Bruto – 6,191,239 Shpenzimet Operative – (2,381,076) Fitimi para tatimit – 65,740 Fitimi Neto – 16,570 *sipas IFRS në ‘000 ALL Kapitali – 14.03% RoA pas tatimit (vjetor) – 0.01% RoE pas tatimit (vjetor) –0.19% Raporti kosto/ të ardhura – 38.45% Numri i Kredive outstanding – 24,327 Numri i Klientëve – 249,321 Numri i Stafit – 756 Numri i Degëve dhe Agjencive – 56 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Shtator 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – September 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – September 2015 raporton: 1. Aktivet – 144,744,084 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 97,967,793 3. Portofoli Neto i Kredisë – 84,992,338 4. Depozita – 124,556,134 5. Kapitali Aksionar – 11,105,266 6. Të ardhurat Operative Bruto – 5,499,136 7. Shpenzimet Operative – (2,111,404) 8. Fitimi para tatimit – 454,361 9. Fitimi Neto -386,207 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. Kapitali – 14.05% 11. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.37% 12. RoE pas tatimit (vjetor) – 4.84% 13. Raporti kosto/ të ardhura – 38.40% 14. Numri i Kredive outstanding – 22,549 15. Numri i Klientëve – 232,879 16. Numri i Stafit – 705 17. Numri i Degëve dhe Agjencive – 53 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Gusht 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Gusht 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Gusht 2015 raporton: 1. Aktivet – 142,892,489 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 97,376,943 3. Portofoli Neto i Kredisë – 84,702,654 4. Depozita – 122,562,650 5. Kapitali Aksionar – 11,134,311 6. Të ardhurat Operative Bruto – 4,910,747 7. Shpenzimet Operative – (1,910,321) 8. Fitimi para tatimit – 471,499 9. Fitimi Neto – 400,774 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.44% 11. RoE pas tatimit (vjetor) –5.64% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 38.90% 13. Numri i Kredive outstanding – 22,349 14. Numri i Klientëve – 231,356 15. Numri i Stafit – 702 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 53 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Korrik 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Korrik 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Korrik 2015 raporton: Aktivet – 141,694,180 Portofoli Bruto i Kredisë – 96,988,774 Portofoli Neto i Kredisë – 84,537,990 Depozita – 121,167,223 Kapitali Aksionar – 11,067,875 Të ardhurat Operative Bruto – 4,367,236 Shpenzimet Operative – (1,660,991) Fitimi para tatimit – 403,090 Fitimi Neto – 342,626 *sipas IFRS në ‘000 ALL RoA pas tatimit (vjetor) – 0.43% RoE pas tatimit (vjetor) – 5.53% Raporti kosto/ të ardhura – 38.03% Numri i Kredive outstanding – 22,238 Numri i Klientëve – 228,519 Numri i Stafit – 695 Numri i Degëve dhe Agjencive – 53 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Qershor 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Qershor 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Qershor 2015 raporton: 1. Aktivet – 144,208,087 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 96,304,388 3. Portofoli Neto i Kredisë – 84,244,669 4. Depozita – 123,561,909 5. Kapitali Aksionar – 11,124,952 6. Të ardhurat Operative Bruto – 3,767,576 7. Shpenzimet Operative – (1,381,420) 8. Fitimi para tatimit – 497,715 9. Fitimi Neto – 423,058 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.62% 11. RoE pas tatimit (vjetor) – 7.94% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 36.67% 13. Numri i Kredive outstanding – 21,952 14. Numri i Klientëve – 225,895 15. Numri i Stafit – 690 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 52 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Maj 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Maj 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Maj 2015 raporton: 1. Aktivet – 143,651,775 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 95,968,782 3. Portofoli Neto i Kredisë – 84,177,212 4. Depozita – 122,859,672 5. Kapitali Aksionar – 11,160,459 6. Të ardhurat Operative Bruto – 3,225,757 7. Shpenzimet Operative – (1,120,249) 8. Fitimi para tatimit – 555,783 9. Fitimi Neto – 472,415 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.83% 11. RoE pas tatimit (vjetor) – 10.63% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 34.73% 13. Numri i Kredive outstanding – 21,793 14. Numri i Klientëve – 225,824 15. Numri i Stafit – 687 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 51 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Prill 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Prill 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Prill 2015 raporton: 1. Aktivet – 141,561,966 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 94,309,914 3. Portofoli Neto i Kredisë – 82,880,134 4. Depozita – 122,067,425 5. Kapitali Aksionar – 11,066,699 6. Të ardhurat Operative Bruto – 2,531,028 7. Shpenzimet Operative – (892,590) 8. Fitimi para tatimit – 303,483 9. Fitimi Neto – 257,961 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.57% 11. RoE pas tatimit (vjetor) – 7.24% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 35.27% 13. Numri i Kredive outstanding – 21,695 14. Numri i Klientëve – 225,088 15. Numri i Stafit – 681 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 51 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Mars 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Mars 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Mars 2015 raporton: 1. Aktivet – 140,581,617 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 93,539,428 3. Portofoli Neto i Kredisë – 82,265,227 4. Depozita – 120,568,196 5. Kapitali Aksionar – 10,984,245 6. Të ardhurat Operative Bruto – 2,002,790 7. Shpenzimet Operative – (638,701) 8. Fitimi para tatimit – 230,160 9. Fitimi Neto – 195,636 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.57% 11. RoE pas tatimit (vjetor) – 7.35% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 31.09% 13. Numri i Kredive outstanding – 221,593 14. Numri i Klientëve – 223,150 15. Numri i Stafit – 657 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 51 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Shkurt 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Shkurt 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Shkurt 2015 raporton: 1. Aktivet – 138,364,137 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 91,692,800 3. Portofoli Neto i Kredisë – 80,622,104 4. Depozita – 119,501,449 5. Kapitali Aksionar – 10,405,935 6. Të ardhurat Operative Bruto – 1,297,456 7. Shpenzimet Operative – (416,369) 8. Fitimi para tatimit – 138,614 9. Fitimi Neto – 117,822 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.52% 11. RoE pas tatimit (vjetor) – 6.83% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 25.31% 13. Numri i Kredive outstanding – 21,796 14. Numri i Klientëve – 240,716 15. Numri i Stafit – 656 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 49 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Dhjetor 2014

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Dhjetor 2014. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Dhjetor 2014 raporton: 1. Aktivet – 131,972,344 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 90,528,813 3. Portofoli Neto i Kredisë – 79,910,002 4. Depozita – 111,846,768 5. Kapitali Aksionar – 10,319,697 6. Të ardhurat Operative Bruto – 5,714,075 7. Shpenzimet Operative – (2,351,928) 8. Fitimi para tatimit – 768,226 9. Fitimi Neto – 530,172 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.44% 11. RoE pas tatimit (vjetor) – 5.27% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 41.16% 13. Numri i Kredive outstanding – 21,843 14. Numri i Klientëve – 229,136 15. Numri i Stafit – 654 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 49 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Nëntor 2014

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Nëntor 2014. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. 1. Aktivitet – 127,735,415 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 88,458,221 3. Portfoli Neto i Kredisë -77,610,069 4. Depozita – 109,277,062 5. Kapitali Aksionar – 10,111,499 6. Të ardhurat Operative Bruto – 5,533,302 7. Shpenzimet Operative – (2,100,179) 8. Fitimi para tatimit – 540,355 9. Fitimi Neto – 319,311 * as per IFRS in ‘000 ALL 10. Capital adequacy ratio – 15,15% 11. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.30% 12. RoE pas tatimit (vjetor) – 3.50% 13. Raporti kosto/ të ardhura – 37.96% 14. Numri i kredive outstanding – 21,401 15. Numri i klientëve – 225,530 16. Number i stafit – 650 17. Numri i Degëve dhe Agjencive – 49 * Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Shtator 2014

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Shtator 2014. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Shtator 2014 raporton: 1. Aktivet – 120,792,743 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 86,909,137 3. Portofoli Neto i Kredisë – 76,030,025 4. Depozita – 101,843,940 5. Kapitali Aksionar – 10,061,198 6. Të ardhurat Operative Bruto – 4,413,990 7. Shpenzimet Operative – (1,709,113) 8. Fitimi para tatimit – 358,650 9. Fitimi Neto – 259,654 *sipas IFRS në ‘000 ALL 10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.30% 11. RoE pas tatimit (vjetor) – 3.48% 12. Raporti kosto/ të ardhura – 38,72% 13. Numri i Kredive outstanding – 21,437 14. Numri i Klientëve – 244,062 15. Numri i Stafit – 642 16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 49 Për të shkarkuar Pasqyrat Financiare T3-2014, klikoni këtu. *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Qershor 2014

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Qershor 2014. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Qershor 2014 raporton: 1. Aktivet – 120,131,382 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 82,399,535 3. Portofoli Neto i Kredisë – 72,290,735 4. Depozita – 102,559,271 6. Kapitali Aksionar – 9,969,214 7. Të ardhurat Operative Bruto – 2,702,759 8. Shpenzimet Operative – (1,101,865) 9. Fitimi para tatimit – 199,641 10. Fitimi Neto – 165,450 *sipas IFRS në ‘000 ALL 11. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.31% 12. RoE pas tatimit (vjetor) – 3.30% 13. Raporti kosto/ të ardhura – 35.99% 14. Numri i Kredive outstanding – 20.972 15. Numri i Klientëve – 236.696 16. Numri i Stafit – 631 17. Numri i Degëve dhe Agjencive – 48 Për të shkarkuar Pasqyrat Financiare T2-2014, klikoni këtu *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Mars 2014

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Mars 2014. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Mars 2014 raporton: 1. Total Aktivi – 117.442.910 2. Portofoli Bruto i Kredive – 78617537 3. Provigjoni – (6.943.000) 4. Portofoli neto i Kredive – 71.674.537 5. Depozita dhe llogari rrjedhëse – 98.130.080 6. Kapitali aksionar – 8.970.767 7. Të ardhura operative – 536.269 8. EBIT – 111.336 9. Fitimi Neto – 68.001 *Të dhënat e më sipërme janë në ‘000 lekë 10. ROE – 3.04% 11. ROA – 0.24% 12. Raporti Kosto ndaj të Ardhurave 49.80% 13. NPL – 14.20% 14. Kredi/ Totali Aktivi – 61.03% 15. Numri i Kredive – 20.452 16. Numri i Klientëve – 224.649 17. Numri i Stafit – 615 18. Numri i Degëve – 47 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Dhjetor 2013

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Dhjetor 2013. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive. CREDINS bank për periudhën Janar – Dhjetor 2013 raporton: 1. Total Aktivi – 108.519.651 2. Portofoli Bruto i Kredive – 74.688.136 3. Provigjoni – (6.848.176) 4. Portofoli neto i Kredive – 67.839.960 5. Depozita dhe llogari rrjedhëse – 91.744.345 6. Kapitali aksionar – 8.924.805 7. Të ardhura operative – 2.593.632 8. EBIT – 308.220 9. Fitimi Neto – 221.706 *Të dhënat e më sipërme janë në ‘000 lekë 10. ROE – 2.61% 11. ROA – (8.68%) 12. Raporti Kosto ndaj të Ardhurave 43.82% 13. NPL – 14.66% 14. Kredi/ Totali Aktivi – 62.51% 15. Numri i Kredive – 20.833 16. Numri i Klientëve – 212.889 17. Numri i Stafit – 619 18. Numri i Degëve – 46 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Nëntor 2013

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Nëntor 2013. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive që kanë operuar gjatë periudhës 11-mujore të raportimit. CREDINS bank për periudhën Janar – Nëntor 2013 raporton: 1. Totali i aktivave – 107.57 miliardë Lekë 2. Portofoli bruto i kredisë – 69.07 miliardë Lekë 3. Kreditë me probleme – 14.26 % 4. Depozitat e klientëve – 91.67 miliardë Lekë 5. Fitimi – 0.52 miliardë Lekë 6. Kapitali aksionar – 9.6 miliardë Lekë 7. Nr. i stafit – 620 punonjës 8. Nr. i degëve & agjencive – 47 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara nga auditori i jashtëm.

Treguesit Financiarë, Janar – Korrik 2013

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Korrik 2013. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive që kanë operuar gjatë periudhës 7-mujore të raportimit. CREDINS bank për periudhën Janar – Korrik 2013 raporton: 1. Totali i aktivave – 98.85 miliardë Lekë 2. Portofoli bruto i kredisë – 72.04 miliardë Lekë 3. Kreditë me probleme – 14.68 % 4. Depozitat e klientëve – 84.26 miliardë Lekë 5. Fitimi – 0.35 miliardë Lekë 6. Kapitali aksionar – 9.3 miliardë Lekë 7. Nr. i stafit – 633 punonjës 8. Nr. i degëve & agjencive – 47 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara nga auditori i jashtëm.

Treguesit Financiarë, Janar – Qershor 2013

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Qershor 2013. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive që kanë operuar gjatë periudhës 6-mujore të raportimit. CREDINS bank për periudhën Janar – Qershor 2013 raporton: 1. Totali i aktivave – 100.92 miliardë Lekë 2. Portofoli bruto i kredisë – 71.45 miliardë Lekë 3. Kreditë me probleme – 15.95 % 4. Depozitat e klientëve – 86.08 miliardë Lekë 5. Fitimi – 0.15 miliardë Lekë 6. Kapitali aksionar – 9.09 miliardë Lekë 7. Nr. i stafit – 639 punonjës 8. Nr. i degëve & agjencive – 47 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara nga auditori i jashtëm.

Treguesit Financiarë, Janar – Mars 2013

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Mars 2013. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive që kanë operuar gjatë periudhës 3-mujore të raportimit. CREDINS bank për periudhën Janar – Mars 2013 raporton: 1. Totali i aktivave – 97.85 miliardë Lekë 2. Portofoli bruto i kredisë – 70.02 miliardë Lekë 3. Kreditë me probleme – 15.14 % 4. Depozitat e klientëve – 83.40 miliardë Lekë 5. Fitimi – 0.09 miliardë Lekë 6. Kapitali aksionar – 8.93 miliardë Lekë 7. Nr. i stafit – 645 punonjës 8. Nr. i degëve & agjencive – 47 *Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara nga auditori i jashtëm.

    Credins në rrjetet Sociale

    Na kontakto

    Gjej Degën

    Banka Credins