This post is also available in: English

Për ty!

Çdo ditë që kalon, kuptojmë sa shumë duam të jetojmë së bashku, të lidhur, të lumtur. Ndaj, Banka Credins, vjen tek ty me kredinë: SËBASHKU Bli çtë do zemra, shijoje verën. Kredi me shumë avantazhe, norma konkuruese, aprovim brenda 48 orëve. Përfito sa më shumë.

Avantazhe dhe Karakteristika

 • Të ardhura nga paga apo qeraja
 • Interes fiks për të gjithë periudhën

Kushtet e Produktit

 • Qëllimi: Kredi Konsumatore
 • Shuma e financimit: Min. ALL 100,000- 700,000
 • Norma e Interesit: Duke filluar nga 5.8%.
 • Afati:
  • Për shuma nga 100’000 ALL – 300’000 ALL: Afati maksimal 36-muaj
  • Për shuma nga 300’001 ALL – 700’000 ALL: Afati maksimal 48 muaj
 • Monedha: ALL
 • Garancia: Pa kolateral
 • Sigurimi i jetës: Për afat deri në 12 muaj nuk aplikohet sigurimi i jetës.
 • Afati i disbursimit: Brenda 48 orëve nga momenti i dorëzimit të të gjithë dokumentacionit.
 • Periudha Grace: Deri në 3 muaj pa pagesë principali (pagesë vetëm interes).

Vlefshmëria e produktit: Deri më 31 Dhjetor 2020

APLIKO TANI

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Llogari Rrjedhëse

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare.

Lexo më shumë Read More

Kartat e kreditit

Kartat e Kreditit nga Credins bank janë kartat të cilat ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins