One of the most significant benefits for every student is to have a partner bank from the first stages of student life. The bank is your financial advisor, constantly supporting you at all times for your every need or investment. Credins Bank comes closer to students with a dedicated package of banking services.

Open a bank account, get a card, download Credins ONLINE application and you will benefit the following services:

Account maintenance: 0 fee
Account opening: 0 initial limit
Credins Online application: 0 fee
Credins Online maintenance:/td> 0 fee
Tuition fee commission: 100 Lek
Student VISA Prepaid Card: 300 Lek
Utility payment: water supply, energy and phone bills (through Credins ONLINE): 0 fee
Payment of housing rent (through Credins ONLINE): 0 fee

Advantages

-Careful management of your monthly financial expenses. -Quick payments, at any time and from any place. -Track record of payments and monitoring through the application on mobile or desktop. -Immediate transfers within the bank from one account to another without commission. -Purchase and payment with prepaid card. -Lower risk of losing your cash. Establish a good track record with the bank for other future services and products.

This post is also available in: Albanian

Apliko online për këtë produkt

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”
Banka Credins