This post is also available in: English

Çfarë është Leasing për Autovetura:

Leasing është një formë financimi që ju mundëson të merrni një makinë të re apo përdorur duke paguar vetëm një pjesë të saj përkundrejt vlerës së plotë të makinës.

Kujt i drejtohet:

Të gjithë klientëve individë, personave fizike apo ndërmarrjeve që duan të pajisin stafin e tyre me autovetura dhe duan të ruajnë kapitalin për nevoja të tjera të biznesit , të gjithë atyre që kërkojnë një mirëmenaxhim të fondeve që siguron uljen efikase të kostove për taksa dhe tatime janë , të gjithë atyre që synojnë planifikim afatgjatë.

Karakteristikat kryesore:

 • Shuma: Deri 80% të cmimit.
 • Afati: 24 - 72 Muaj.
 • Parapagimi: Minimumi 20% e Cmimit te Blerjes.
 • Komision i Administrimi: 0.5 - 1% mbi Cmimin e Blerjes i pagueshëm bashkë me Parapagimin.
 • Kësti i Qerasë: Mujor me pagesa të barabarta.
 • Sigurimi: Sigurim i Plotë Casco, TPL me përfitues Banka Credins Sh.a. Sigurimi i Jetës do të jetë Opsional.
 • Garanci te tjera: Produkti leasing është pa garanci, pasi vetë sendi shërben si i tille.
 • Koha e procesimit: Për individë 1 ditë pune dhe për subjekte 2-3 ditë punë.

Kërkon më shumë informacion?

Të presim në degë. Ekspertët tanë të leasingut do t’ju ndihmojnë të zgjidhni modelin e financimit që i përshtatet më mirë buxhetit tuaj apo planeve tuaja të investimit duke shërbyer dhe si konsulentët tuaj financiarë.

Çfarë është Leasing për Kamione, Rimorkjo, Autobuse dhe transportues mbi 7,500 kg:

Leasing është një formë financimi që ju mundëson të merrni një mjet transporti të ri ose të përdorur duke paguar vetëm një pjesë të tij përkundrejt vlerës së plotë të mallit që ju do të zgjidhni.

Kujt i drejtohet:

Shoqërive të Transportit me aktivitet Kombëtar dhe Ndërkombëtar, Shoqërive të Tregtisë me Shumicë, Shoqërive që operojnë në Sektorin e Ndërtimit , Shoqërive që operojnë në Transportin publik dhe Shoqërive që operojnë në fushën e prodhimit dhe Shërbimeve.

Karakteristikat kryesore:

 • Shuma :Deri 80% e cmimit.
 • Afati : 24 deri 84 Muaj me Vlerë të Mbetur 0%.
 • Parapagimi: Minimumi 20% e Cmimit të Blerjes.
 • Komision i Administrimit: 0.5 - 1% mbi Cmimin e Blerjes i pagueshëm bashkë me Parapagimin.
 • Kesti i Qerase: Mujor me pagesa të barabarta.
 • Sigurimi: Sigurim i Plote Casco, TPL me përfitues Banka Credins Sh.a. Sigurimi i Jetës do të jetë Opsional.
 • Garanci të tjera: Produkti leasing është pa garanci, pasi vetë sendi shërben si i tillë.
 • Koha e procesimit: Për individë 1 ditë pune dhe për subjekte 2-3 ditë punë.

Kërkon më shumë informacion ?

Të presim në degë. Ekspertët tanë të leasingut do t’ju ndihmojnë të zgjidhni modelin e financimit që i përshtatet më mirë buxhetit tuaj apo planeve tuaja të investimit duke shërbyer dhe si konsulentët tuaj financiarë.

Çfarë është Leasing për Makineri, Paisje dhe Linja Prodhimi:

Leasing është një formë financimi që ju mundëson të merrni një pajisje ose makineri të re ose të përdorur duke paguar vetëm një pjesë të saj përkundrejt vlerës së plotë të mallit që ju do të zgjidhni.

Kujt i drejtohet:

Ky produkt është konceptuar për bizneset që operojnë në fushën e ndërtimit të infrastrukturës rrugore, në ndërtimin e objekteve tregtare dhe rezidenciale, prodhuesit e materialeve prej betoni dhe inertesh, prodhuesit e mallrave ushqimore, prodhuesit e pijeve Alkoolike dhe Jo-alkoolike, prodhuesit e veshmbathjeve dhe këpuceve, prodhuesit e materialeve plastike dhe metalike, klinikat dentare dhe laboratorët dentare, Klinikat (e licensuara) mjekësore, Agjensitë dhe shoqeritë e reklamave, Shtypshkronjat, Shoqeritë aktive në Telekomunikacion, Stacionet televizive dhe të radios.

Karakteristikat kryesore:

 • Shuma:Deri 75% e cmimit.
 • Afati i Financimit: 24 deri 84 Muaj me Vlerë të Mbetur 0%.
 • Parapagimi: Minimumi 25% e Cmimit të Blerjes për Mjete të Lëvizshme. Minimumi 40% për linja prodhimi të instaluara.
 • Komision i Administrimit: 0.5 - 1% mbi Cmimin e Blerjes i pagueshëm bashkë me Parapagimin.
 • Kesti i Qerase: Mujor me pagesa të barabarta.
 • Sigurimi: Sigurim i Plotë kundër zjarrit, dëmtimit, vjedhjes, si edhe Sigurim Jete nga aksidentet për Qiramarrësin me përfitues Banka Credins.
 • Garanci të tjera: Produkti leasing është pa garanci, pasi vetë sendi shërben si i tillë.
 • Koha e procesimit: Për individë 1 ditë pune dhe për subjekte 2-3 ditë punë.

Kërkon më shumë informacion?

Të presim në degë. Ekspertët tanë të leasingut do t’ju ndihmojnë të zgjidhni modelin e financimit që i përshtatet më mirë buxhetit tuaj apo planeve tuaja të investimit duke shërbyer dhe si konsulentët tuaj financiarë.

Çfarë është Leasing për Pasuri të Paluajtshme:

Leasing është një formë financimi që ju mundëson një pasuri të paluajtshme duke paguar vetëm një pjesë të saj përkundrejt vlerës së plotë të pasurisë.

Kujt i drejtohet:

Shoqeritë Tregëtare kryesisht, por edhe Personave Fizikë edhe Individëve. Me anë të këtij produkti mundësohet ri-gjenerimi i kapitaleve tashmë të ngurtësuara dhe rritja e likuiditetit. Njekohësisht, klienti nuk e humbet në mënyrë të përhershme pronën, pasi ai e posedon de facto dhe ka të drejtën e ri-blerjes me një cmim të përcaktuar që në fillim, në përfundim të afatit të Qirasë Financiare.

Karakteristikat kryesore:

 • Shuma: Deri 70% e cmimit.
 • Afati i Financimit: 36 deri 120 Muaj.
 • Parapagimi: Banka Credins do të kerkojë një parapagim nga Klienti, jo më të vogël se 30% të Vlerës së Pronës, sipas Raportit të Vlerësimit.
 • Komision administrimi 0.5 - 1% mbi Cmimin e Blerjes i pagueshëm bashkë me Parapagimin.
 • Kësti i Qerasë: Mujor me pagesa të barabarta.
 • Sigurimi: Sigurim i Plotë kundër zjarrit, dëmtimit, vjedhjes, si edhe Sigurim Jete nga aksidentet për Qiramarrësin me përfitues Banka Credins.
 • Garanci të tjera: Produkti leasing është pa garanci, pasi vetë sendi shërben si i tillë.
 • Koha e procesimit: Për individë 1 ditë pune dhe për subjekte 2-3 ditë punë.

Kërkon më shumë informacion?

Të presim në degë. Ekspertët tanë të leasingut do t’ju ndihmojnë të zgjidhni modelin e financimit që i përshtatet më mirë buxhetit tuaj apo planeve tuaja të investimit duke shërbyer dhe si konsulentët tuaj financiarë.

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Shërbimi POS

Ky shërbim u jep bizneseve mundësinë për të pranuar pagesat nëpërmjet POS

Lexo më shumë Read More

Kartat e kreditit

Kartat e Kreditit nga Credins bank janë kartat të cilat ju mundësojnë

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins